برچسب: کیهان

سرعت نور 0

آیا جهان سریعتر از سرعت نور منبسط میشود ؟

آیا جهان سریعتر از سرعت نور منبسط میشود ؟ نویسنده: مهرداد بینا بعضی از کژفهمی ها در مورد این موضوع ممکن است باعث سردرگمی شود که منظور از اینکه کیهان سریعتر از سرعت نور...

آیا مطلب مفید بود؟