برچسب: چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم؟

چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم؟ 0

چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم؟(بخش دوم)

چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم؟(بخش دوم) گرآوری:فرید ایرانی اگر عقیده مخالف، شما را عصبانی میکند، نشانه آن است که شما ناخودآگاه میدانید که دلیل مناسبی برای آنچه فکر میکنید، ندارید. اگر کسی مدعی باشد...

آیا مطلب مفید بود؟
چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم؟ 0

چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم؟ (بخش نخست)

چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم؟ بخش نخست برای پرهیز از انواع عقاید احمقانه ای که نوع بشر مستعد آن است، نیازی به نبوغ فوق بشری نیست. چند قاعده ساده شما را اگر نه از...

آیا مطلب مفید بود؟