برچسب: چرا خدا وجود ندارد؟

چرا خدا وجود ندارد؟ 0

چرا خدا وجود ندارد؟(بخش پنجم)

چرا خدا وجود ندارد؟ برهان نظم نیز بر قیاس مصنوعات بشری با اشیای طبیعی متکی است. چون مصنوعات بشری، حتما سازنده ای دارند پس اشیای طبیعی هم سازنده ای دارند که مانند انسان دارای...

آیا مطلب مفید بود؟
چرا خدا وجود ندارد؟ 0

چرا خدا وجود ندارد؟ (بخش سوم)

چرا خدا وجود ندارد؟ بخش سوم در غیراین صورت برچه اساس باید چنین ادعایی را پذیرفت؟ از پیشگویان معبد دلفی در یونان تا محمد پیامبر همگی چنین ادعایی می کردند! اما چرا باید چنین...

آیا مطلب مفید بود؟
چرا خدا وجود ندارد؟ 0

چرا خدا وجود ندارد؟ (بخش دوم)

چرا خدا وجود ندارد؟ بخش دوم اکنون سئوال بعدی این است که بر چه اساس می توانیم درستی یا نادرستی یک گزاره را تشخیص دهیم؟ از لحاظ روش شناسی و فلسفه، تنها دو راه...

آیا مطلب مفید بود؟
چرا خدا وجود ندارد؟ 0

چرا خدا وجود ندارد؟ (بخش نخست)

چرا خدا وجود ندارد؟ مذاهب ادعاهای شگرفی درباره ی حقیقت جهان و هستی دارند که حتی بزرگترین نظریات علمی و متون فلسفی با چنین قطعیتی گزاره ای ابراز نمی کنند. این مذاهب هنوز بر...

آیا مطلب مفید بود؟