برچسب: چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟(قسمت اول )

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ (قسمت پایانی، پنجم ) 0

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ (قسمت پایانی، پنجم )

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ (قسمت پایانی، پنجم ) روش دیگر احراز از حدها شهودی‌تر است: فقط تصور کنید هستی برای همیشه وجود خواهد داشت. ایده دنیای بی‌پایان نیازمند فرا رفتن از تئوری‌های امروزین...

آیا مطلب مفید بود؟
چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ قسمت چهارم 0

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ قسمت چهارم

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ قسمت چهارم “انتخاب تئوری” با در نظر گرفتن این فهم از ماتریالیسم و خداشناسی چطور بایستی میان‌شان انتخاب کنیم؟ پاسخ سرراستی به این پرسش وجود ندارد و تنها پس‌از...

آیا مطلب مفید بود؟
چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ (قسمت سوم) 0

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ (قسمت سوم)

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ قسمت سوم “جهان‌بینی‌ خداشناسی” توصیف خداشناسی دشوار‌تر است به‌این دلیل ساده که بر خلاف رویکرد ماتریالیستی که یک نوع است باور خداشناسانه اشکال مختلف دارد و کلماتی یکسان معانی...

آیا مطلب مفید بود؟
چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ (قسمت دوم) 0

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ (قسمت دوم)

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ قسمت دوم: “جهان‌بینی‌ماتریالیسم” از دشوار‌ترین کارها در این مسیر، تعریف معانی به‌صورتی است که مورد توافق همگان باشد. احتمالا غیرممکن است به‌خصوص در مورد مذهب، چرا که هرکسی تعریف...

آیا مطلب مفید بود؟
چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟(قسمت اول ) 0

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟(قسمت اول )

چرا تقریبا همه کیهان‌شناسان خداناباورند؟ شان‌کارل (قسمت اول ) مرتبا می‌شنویم که دانش و مذهب در حال آشتی هستند. اینکه موفقیت دانش در فهم دنیا، تناقضی با باور به‌خدا ندارد. من سعی می‌کنم چنین...

آیا مطلب مفید بود؟