برچسب: پژوهشگران با خاموش کردن بخشی از قشر مغز “باور به خدا و ملی گرایی” را کاهش دادند!

پژوهشگران با خاموش کردن بخشی از قشر مغز "باور به خدا و ملی گرایی" را کاهش دادند! 0

پژوهشگران با خاموش کردن بخشی از قشر مغز “باور به خدا و ملی گرایی” را کاهش دادند!

پژوهشگران با خاموش کردن بخشی از قشر مغز “باور به خدا و ملی گرایی” را کاهش دادند! پژوهشگران دانشگاه UCLA موفق شدند با یک روش غیرمهاجم، کنترل یکی از بخش های قشر مغز را...

آیا مطلب مفید بود؟
پژوهشگران با خاموش کردن بخشی از قشر مغز "باور به خدا و ملی گرایی" را کاهش دادند! 0

پژوهشگران با خاموش کردن بخشی از قشر مغز “باور به خدا و ملی گرایی” را کاهش دادند!

پژوهشگران با خاموش کردن بخشی از قشر مغز “باور به خدا و ملی گرایی” را کاهش دادند! پژوهشگران دانشگاه UCLA موفق شدند با یک روش غیرمهاجم، کنترل یکی از بخش های قشر مغز را...

آیا مطلب مفید بود؟