برچسب: نظریه کوانتوم

توضیحاتی ساده راجع به مسائل نظریه کوانتوم 0

توضیحاتی ساده راجع به مسائل نظریه کوانتوم

توضیحاتی ساده راجع به مسائل نظریه کوانتوم گرداوری سام اریامنش قانون دوم نیوتون میگوید بدون نیرو یا جسم ساکن است یا با همان شتاب سابق به حرکت خود ادامه میدهد. F=ma امروزه میدانیم هیچگاه...

آیا مطلب مفید بود؟