برچسب: موجود‌ بی‌اهمیت

0

موجود‌ بی‌اهمیت. قسمت پنجم

موجود‌ بی‌اهمیت قسمت پنجم: “انسان‌ خردمند‌ کره‌زمین‌ را‌ تسخیر‌ می‌کند” در‌ دهه‌های‌ اخیر،‌ نظريه جایگزینی‌ متداول‌ بوده‌ است‌ زیرا‌ مدارک‌ باستان‌ شناختی‌ محکم‌تری‌ ارائه‌ داده‌ است‌ و‌ از‌ نظر‌ سیاسی‌ صحیح‌تر بوده‌ است‌ (دانشمندان‌ نمی‌خواستند،‌...

آیا مطلب مفید بود؟
0

موجود‌ بی‌اهمیت. قسمت چهارم

موجود‌ بی‌اهمیت قسمت چهارم: “نژاد‌ آشپز” یکی‌ از‌ گام‌های‌ مهم‌ در‌ راه‌ صعود‌ به‌ رأس،‌ مهار‌کردن‌ آتش‌ بود.‌ از‌ ۸۰۰‌هزار‌ سال‌ قبل،‌ برخی‌ گونه‌های‌ انسانی‌ احتمالا‌ گاه‌ گاهی‌ از‌ آتش‌ استفاده‌ می‌کرده‌اند.‌ در‌ حدود‌ ۳۰۰‌هزار‌...

آیا مطلب مفید بود؟
0

موجود‌ بی‌اهمیت قسمت نخست

موجود‌ بی‌اهمیت قسمت نخست: “سه‌ انقلاب‌ مهم‌” حدود‌ ۱۳‌‌,۵‌ میلیارد‌ سال‌پیش‌ زمان‌-فضا‌ از‌ طریق‌ مهبانگ‌ یا‌ انفجار‌بزرگ‌ (Big‌ Bang)‌ به‌وجود‌ آمد.‌ فیزیک، حکایت‌ این‌ عناصر‌ بنیادین‌ در جهان‌ ماست.‌ کمابیش‌ ۳۰۰‌هزار‌ سال‌ پس‌از‌ آن،‌ ساختارهای‌...

آیا مطلب مفید بود؟