برچسب: علم ‌‌و ‌‌نابخردی

0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت دوازدهم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت دوازدهم: “خودداری ‌‌از ‌‌تجدیدنظر ‌‌بعد‌‌از ‌‌انتقاد” شبه ‌‌دانشمندان ‌‌به‌‌خود ‌‌می‌‌بالند ‌‌که ‌‌هرگز ‌‌کسی ‌‌تاکنون ‌‌غلط ‌‌بودن ‌‌کارشان ‌‌را ‌‌نشان‌‌نداده ‌‌است. ‌‌وليكوفسکی ‌‌در ‌‌سال ‌‌۱۹۷۲ ‌‌ضمن ‌‌یک ‌‌سخنرانی ‌‌در ‌‌دانشگاه ‌‌هاروارد...

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت یازدهم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت یازدهم: “قارة ‌‌افسون‌‌زده” ‌‌پالمر ‌‌مدعی ‌‌است ‌‌که ‌‌آن‌‌چه ‌‌سیمز ‌‌و ‌‌گاردنر ‌‌کم ‌‌داشتند، ‌‌مدرک ‌‌بود، ‌‌مدرک ‌‌او ‌‌شامل ‌‌چند‌‌جمله ‌‌از ‌‌فرمانده ‌‌ریچارد ‌‌ا.‌‌بیرد ‌‌خلبان ‌‌پروازهای ‌‌تاریخی ‌‌بر‌‌فراز ‌‌قطب‌‌های ‌‌شمال ‌‌و...

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت دهم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت دهم: “پژوهش ‌‌به‌‌کمک ‌‌تفسیر ‌‌کتاب” اغلب ‌‌به‌‌مجموعه ‌‌نوشته‌‌های ‌‌علمی ‌‌که ‌‌نتایج ‌‌پژوهش ‌‌در ‌‌یک ‌‌زمینه ‌‌خاص ‌‌را ‌‌گزارش ‌‌می‌‌کنند ‌‌امتونه ‌‌می‌‌گوییم. ‌‌متون ‌‌زمین‌‌شناسی، ‌‌متون ‌‌مکانیک ‌‌کوانتوم ‌‌و ‌‌متون ‌‌روانشناسی ‌‌تجربی داریم....

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت نهم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت نهم: “توجیه ‌‌به‌‌کمک ‌‌سناریو” یکی ‌‌از ‌‌ویژگی‌‌های ‌‌هر‌‌نظریه ‌‌علمی ‌‌عمومیت ‌‌است. ‌‌این ‌‌جنبه ‌‌ضروری ‌‌است، ‌‌زیرا ‌‌بدون ‌‌آن، ‌‌یک ‌‌نظریه ‌‌علمی ‌‌فاقد ‌‌قدرت ‌‌توجیه ‌‌است. ‌‌توجیه ‌‌علمی ‌‌یک ‌‌پدیده ‌‌این...

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت هشتم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت هشتم: “استدلال ‌‌مبنی ‌‌بر‌‌شباهت ‌‌بدلی” یکی ‌‌از ‌‌استراتژی‌‌های ‌‌متداول ‌‌برای ‌‌محترم ‌‌جلوه‌‌دادن ‌‌شبه‌‌علم ‌‌این ‌‌است ‌‌که ‌‌استدلال ‌‌کنند ‌‌اصول ‌‌بنیادی ‌‌آن ‌‌بخشی ‌‌از ‌‌علم ‌‌رسمی ‌‌است. ‌‌سودازده‌‌گانی ‌‌که ‌‌به ‌‌این‌‌نحو...

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت هفتم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت هفتم: ‌‌”ابطال‌‌پذیری ‌‌فرگشت” ‌‌اگر ‌‌فرضیه‌‌ای ‌‌را ‌‌تنها ‌‌از ‌‌طریق ‌‌مشاهده ‌‌مستقیم ‌‌حوادثی ‌‌بتوان ‌‌رد ‌‌کرد ‌‌که ‌‌پیش‌‌از ‌‌وجود ‌‌افرادی ‌‌که ‌‌آنها ‌‌را ‌‌مشاهده ‌‌کند ‌‌روی ‌‌داده ‌‌باشند، ‌‌این ‌‌فرضیه ‌‌واقعا...

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت ششم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت ششم: “فرضیات ‌‌ابطال‌‌ناپذیر” هر فرضیه‌‌ای ‌‌که ‌‌ادعای ‌‌علمی ‌‌بودن ‌‌کند ‌‌باید ‌‌ابطال‌‌پذیر ‌‌باشد. ‌‌این ‌‌حرف ‌‌بدان ‌‌معنی ‌‌نیست ‌‌که ‌‌فرضیه ‌‌واقعا ‌‌باطل ‌‌شده ‌‌یا ‌‌زمانی ‌‌ابطال ‌‌خواهد‌‌شد، ‌‌بلکه ‌‌تنها ‌‌ابطال...

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت پنجم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت پنجم: “شواهد” شواهد ‌‌موافق ‌‌را ‌‌چگونه ‌‌می‌‌سنجند؟ ‌‌چه‌‌چیزی ‌‌قرینه ‌‌محکم‌‌تر ‌‌برای ‌‌یک ‌‌فرضیه ‌‌به‌‌شمار ‌‌می‌‌آید؟ ‌‌پاسخ ‌‌این ‌‌سؤال ‌‌به‌‌چند ‌‌طریق ‌‌ممکن ‌‌است: ‌‌موارد ‌‌زیر ‌‌بعضی ‌‌از ‌‌ضوابطی ‌‌هستند ‌‌که ‌‌عموما ‌‌برای...

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت چهارم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت چهارم: ‌‌”توسل ‌‌به ‌‌اسطوره” طرز‌‌استفاده ‌‌سودازده‌‌ها ‌‌از ‌‌اسطوره ‌‌غالبا ‌‌آنها ‌‌را ‌‌لو ‌‌می‌‌دهد. ‌‌وقتی ‌‌کار‌‌فون‌‌دنیکن‌‌وليکوفسکی ‌‌و ‌‌آفرینش‌‌گرایان ‌‌را ‌‌بررسی ‌‌می‌‌کنیم ‌‌الگوی ‌‌استدلال ‌‌همانندی ‌‌می‌‌یابیم، ‌‌حضور ‌‌همین ‌‌الگو ‌‌در‌‌اثر ‌‌جوليان‌‌جينز ‌‌منشأ...

آیا مطلب مفید بود؟
0

علم ‌‌و ‌‌نابخردی. قسمت سوم

علم ‌‌و ‌‌نابخردی قسمت سوم: ‌‌”بی‌‌قاعدگی‌‌” وقتی ‌‌دانشمندان ‌‌به ‌‌پژوهش ‌‌می‌‌پردازند ‌این‌‌کار ‌‌را ‌‌در‌‌یک ‌‌چهارچوب ‌‌نظری ‌‌پذیرفته ‌‌شده ‌‌انجام ‌‌می‌‌دهند. ‌‌چهارچوب، ‌‌مسائل ‌‌را ‌‌اقامه ‌‌می‌‌کند، ‌‌اسلوب‌‌شناسی ‌‌حل ‌‌آنها ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌می‌‌آورد، ‌‌و ‌‌انتظاراتی ‌‌را...

آیا مطلب مفید بود؟