برچسب: در انکارناپذیری فرگشت

در انکارناپذیری فرگشت 0

در انکارناپذیری فرگشت

در انکارناپذیری فرگشت پیش‌فرض استقبالِ علمی از هر فرضیه (Hypothesize) یا نظریه‌ای (Theory)، ارائه‌ی پیش‌بینی‌هایی توسط آن فرضیه/نظریه ا‌ست که بتوانند اشتباه هم از آب دربیایند. به دیگر کلام، امکان تکذیب‌شان نیز از ابتدا...

آیا مطلب مفید بود؟
در انکارناپذیری فرگشت 0

در انکارناپذیری فرگشت

در انکارناپذیری فرگشت پیش‌فرض استقبالِ علمی از هر فرضیه (Hypothesize) یا نظریه‌ای (Theory)، ارائه‌ی پیش‌بینی‌هایی توسط آن فرضیه/نظریه ا‌ست که بتوانند اشتباه هم از آب دربیایند. به دیگر کلام، امکان تکذیب‌شان نیز از ابتدا...

آیا مطلب مفید بود؟