برچسب: جزیی کلی منطق صوری و اصطلاحات فلسفی

جزیی کلی منطق صوری و اصطلاحات فلسفی 0

جزیی کلی منطق صوری و اصطلاحات فلسفی

#کلیات_خمس پست چهارم : معمولا در خواندن فلسفه ی ارسطو یا در منطق صوری یا در فلسفه ی اسلامی زیاد با کلیات خمس (پنجگانه) برخورد میکنیم اما کلیات پنجگانه چیست ؟ هر مفهوم کلی...

آیا مطلب مفید بود؟
جزیی کلی منطق صوری و اصطلاحات فلسفی 0

جزیی کلی منطق صوری و اصطلاحات فلسفی

جزیی کلی منطق صوری و اصطلاحات فلسفی  پست سوم : تا اینجا گفتیم علم به حضوری و حصولی تقسیم میشود علم حصولی به تصورات و تصدیقات ، خود این تصورات و تصدیقات به بدیهی...

آیا مطلب مفید بود؟