برچسب: بازخوانی شاه‌كارهای بی‌خدایی

0

بازخوانی شاه‌كارهای بی‌خدایی. قسمت پنجم

بازخوانی شاه‌كارهای بی‌خدایی قسمت پنجم كاستن معجزات “داوكينز” برای كسانی كه با كارهای وی دربه چالش كشيدن دين آشنايی دارند، شايد گزينش ريچارد داوكينز زيست‌شناس انگليسی (1320خورشيدی – 1941 ميلادی) برای يك بخش درباره...

آیا مطلب مفید بود؟
0

بازخوانی شاه‌كارهای بی‌خدایی. قسمت سوم

بازخوانی شاه‌كارهای بی‌خدایی قسمت سوم ساخت بينشی‌نو”رابرت‌اينگرسول” نيمه‌ی دوم سده نوزدهم چيزی مانند يك دوران زرين برای آزادانديشی درامريكا و انگليس بوده و بخش بزرگی ازاين اعتبار به سخنرانی‌های عمومی رابرت‌گرين‌اينگرسول تعلق دارد. “سخنران...

آیا مطلب مفید بود؟
0

بازخوانی شاه‌كارهای بی‌خدایی. قسمت دوم

بازخوانی شاه‌كارهای بی‌خدایی قسمت دوم رد و طرد مسيحيت “راسل” فيلسوف انگليسی برتراندراسل چندين استدلال ساده و بسيار روشن برضدباورهای دينی پيش‌كشيد. رساله‌ی وی به نام «چرامسيحی‌نيستم» يكی ازكارها و مؤثرترين نوشته‌های سده بيستم...

آیا مطلب مفید بود؟