انجمن پیشبرد علوم آتئیست ها و اگنوستیک ها تازه ها

فرگشت 0

فرگشت

 

 ●سری پستهايی که از الان راجب فرگشت ميزارم بسيار ساده و شيوا هست.اگر دوست داريد برای هميشه با نکات اموزه ها و خلاصه همه ی جنبه های اين نظريه اشنا بشيد حتما دنبال کنيد●...

فرگشت(تکامل) پرندگان  0

فرگشت(تکامل) پرندگان 

 

 نویسنده: سام آریامنش ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ، ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺩﮔﺎﻥ ﺩﺍﯾﻨﺎﺳﻮﺭﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﺍﯾﻨﺎﺳﻮﺭﻫﺎﯼ ﻏﻮﻝﭘﯿﮑﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻨﻘﺮﺽ ﺷﺪﻧﺪ ....

فرگشت نهنگ 0

فرگشت نهنگ

 

 برگرفته از وبلاگ روز داروین اجداد نهنگ امروزی، پستانداران روی خشکی بودند. در طول میلیون‌ها سال این موجودات به آب ها زده‌اند. در تصویر مشاهده می‌کنید که نهنگ امروزی از اجداد خود، لگن و...

فرگشت (تکامل ) شیر 0

فرگشت (تکامل ) شیر

 

 نویسنده: سام آریامنش ﺷﯿﺮ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﻩٔ ﭘﻠﻨﮓﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﯾﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺩﻩ ﭼﻮﻥ ﺑﺒﺮ، ﭘﻠﻨﮓ، ﻭ ﯾﻮﺯﭘﻠﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺳﺮﺩﻩٔ ﭘﻠﻨﮕﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ ﻓﺮﮔﺸﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﺭﯾﺸﻪﻫﺎﯼ...

ﻓﺮﮔﺸﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ 0

ﻓﺮﮔﺸﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ (ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ)

 

 ﺩﺍﺭﻭﯾﻦ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﻨﺸﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺭﻭﺵ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺩﯾﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺖ، ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﮔﺸﺖ ﺣﯿﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩ...