انجمن پیشبرد علوم آتئیست ها و اگنوستیک ها تازه ها

ﺩﯾﺪﻥ ﻧﻮﺭ 0

ﻓﺮﮔﺸﺖ ﭼﺸﻢﻫﺎ، ﺩﯾﺪﻥ ﻧﻮﺭ (ﺑﺨﺶ1)

 

  ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ : سام اریامنش ﺗﻮﺿﯿﺢ : ﻣﻘﺎﻟﻪ ‏« ﺩﯾﺪﻥ ﻧﻮﺭ ‏» ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﺸﻨﺎﻝﺟﺌﻮﮔﺮﺍﻓﯿﮏ ﻭ ﻧﺴﺨﻪﯼ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺁﻥ ‏« ﮔﯿﺘﺎﻧﻤﺎ ‏» ﺑﻪﭼﺎﭖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ...

ﺑﺪﻓﻬﻤﯽﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﮔﺸﺘﯽ 0

ﺑﺪﻓﻬﻤﯽﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﮔﺸﺘﯽ

 

  ﺑﺪﻓﻬﻤﯽﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﮔﺸﺘﯽ گرداوری: سام آریامنش ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ ﺍﻭﻝ : ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﺒﺮﮔﺮﺍﯾﯽ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮊﻥ ﻫﺎ...

غیبت عجیب ستارگان مرکز راه شیری 0

غیبت عجیب ستارگان مرکز ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺷﯿﺮﯼ

 

 ﻏﯿﺒﺖ ﻋﺠﯿﺐ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺷﯿﺮﯼ ﺍﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻒ ﻓﻀﺎﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻬﯽ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺷﯿﺮﯼ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﯿﻢ ﺑﯿﻦ...

هیپنوتیز 0

تحقیقات نواحی تغییر یافته مغز را به هنگام هیپنوتیز تشخیص داد

 

 تحقیقات نواحی تغییر یافته مغز را به هنگام هیپنوتیز تشخیص داد ترجمه و گرداوری:نسیم شیدا بوسیله اسکن مغز افراد در حین هیپنوتیزم ،محققان موفق ب تغییرات عصبی مرتبط با ان شدند. پلکتان سنگین میشود...

علت خواب دیدن چیست 0

علت خواب دیدن چیست؟

 

  اگر روح وجود ندارد پس علت خواب چیست؟ (علت خواب دیدن چیست؟) نویسنده: سام آریامنش مغز؛ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﺴﺒﯽ ﺍﺩﺭﺍﮐﺎﺕ ﺣﺴﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ...

اگر روح وجود ندارد پس عشق چیست 1

اگر روح وجود ندارد پس عشق چیست

 

  اگر روح وجود ندارد پس عشق چیست؟! عاطفه و مهر و محبت چطور؟ این ها از کجا نشات میگیرند؟ نویسنده: سام آریامنش ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﻋﯽ ﮊﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻧﻬﺎ...

آیا حیات انسان به روح وابسته است 0

آیا حیات انسان به روح وابسته است؟

 

 آیا حیات انسان به روح وابسته است؟ نویسنده:سام آریامنش ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ...