انجمن پیشبرد علوم آتئیست ها و اگنوستیک ها تازه ها

حوای میتوکندریایی و آدم کروموزم Y چیست؟ 0

حوای میتوکندریایی و آدم کروموزم Y چیست؟

 

  حوای میتوکندریایی و آدم کروموزم Y چیست؟ گرداوری سام اریامنش ادعا: ادعا: دانشمندان به تازگی در نظریه‌های حوای میتوکندریایی و آدم کوروموزم Y دریافته‌اند، همهٔ انسان‌ها از یک زن و مرد‌ زاده شده‌اند....

ﻓﺴﯿﻞ ﺗﺒﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺎﻥ : ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ 0

ﻓﺴﯿﻞ ﺗﺒﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺎﻥ : ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

 

  ﻓﺴﯿﻞ ﺗﺒﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺎﻥ : ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺭﺿﺎﯾﯽ ﺭﯾﺨﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺴﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺳﭙﺲ ﭼﯿﻨﺶ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻼﺩﻭﮔﺮﺍﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ‏( ﻓﯿﻠﻮﮊﻧﯽ...

ﻓﺴﯿﻞ ﺗﺒﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺎﻥ : ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺴﯿﻞ 0

ﻓﺴﯿﻞ ﺗﺒﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺎﻥ : ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺴﯿﻞ

 

  ﻓﺴﯿﻞ ﺗﺒﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺎﻥ : ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺴﯿﻞ ﻣﺘﺮﺟﻢ : ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺭﺿﺎﯾﯽ ﻓﺼﻞﮐﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﻭﺻﻞﮐﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ، ﺷﻤﺎﺭ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﻫﻮﻣﯿﻨﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪٔ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ...

ﻓﺴﯿﻞ ﺗﺒﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺎﻥ (ﮔﻮﻧﻪ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺁﻥ) 0

ﻓﺴﯿﻞ ﺗﺒﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺎﻥ (ﮔﻮﻧﻪ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺁﻥ)

 

  ﻓﺴﯿﻞ ﺗﺒﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺎﻥ : ﮔﻮﻧﻪ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﻪ ‏( species ‏)، ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ‏( BSC ‏) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﻧﺴﺖ ﻣﺎﯾﺮ ﻓﻘﯿﺪ، ﺯﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ...

ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺳﻪ 300 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩﻩ 0

ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺳﻪ 300 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩﻩ

 

 ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺳﻪ 300 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺭﺩﻩ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎﺯﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﺳﻪ ‏«ﺍﻭﺭﺗﺎﮐﺎﻧﺘﻮﺱ‏» 300 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻢﻧﻮﻋﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ، ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ...

دژاوو در انسان شبیه سازی شد 0

دژاوو در انسان شبیه سازی شد

 

 دژاوو در انسان شبیه سازی شد دژاوو(déjà vu) یا آشناپنداری در زبان فرانسه به “پیش‌از‌ این دیده شده” ترجمه می‌شود و پدیده‌ای را توصیف می‌کند که به واسطه آن فرد احساس تکراری بودن شدید...

رد برهان امکان و وجوب 0

رد برهان امکان و وجوب

 

  رد برهان امکان و وجوب نویسنده : اردشیر پ بنا بر باور شبهه فلسفي موجود در كلام اسلامي و مسيحي، كه برگرفته از آراي برخي فلاسفه ي خاص (چون افلاطون و ارسطو) است،...

ﺭﺩ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻓﻄﺮﺕ 0

ﺭﺩ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻓﻄﺮﺕ

 

 ﺭﺩ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻓﻄﺮﺕ ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻠﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﭘﺲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﻭﻏﻲ ﺑﻲ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎﻥ...

ﮐﺸﻒ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺍ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ 1

ﮐﺸﻒ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺍ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ

 

 ﮐﺸﻒ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺳﻨﮓ ﻓﺮﺍ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ 16 ﺳﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺭﺍﺯ ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮓ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2000 ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻧﺪ ....

ﭼﯿﭗ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪﯼ ﻣﻐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 0

ﭼﯿﭗ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪﯼ ﻣﻐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ!

 

 ﭼﯿﭗ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪﯼ ﻣﻐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ! گرداوری سام آریامنش ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺁﭖ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ‏«ﮐﺮﻧﻞ ‏» ‏( Kernel ‏) ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻫﺪﻑ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮﻭﺍﺯﺍﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ . ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ...