افرادی که به خدا باور ندارند معمولا این مسیر را طی کرده اند (گام سوم)

افرادی که به خدا باور ندارند معمولا این مسیر را طی کرده اند
گام سوم، رد خداباوری

این مرحله مربوط به شناخت دلایلی است که خداباوران برای اثبات وجود خدا اقامه کرده اند و همچنین درک ضعفهای آنها و اینکه این قوانین نمیتوانند وجود خدا را اثبات کنند.

اساساً به غیر از اینکه خداباوری به شما به ارث رسیده است و شما را در زندان اطلاعاتی مبحوس کرده اند چه چیز دیگری میتواند سبب خداباوری شما شود؟ شما به چه دلیلی به وجود خدا باور دارید؟ آیا آن دلایل، دلایل درستی هستند؟ آیا بطور کلی دلیل درست و معتبری برای اعتقاد به وجود خدا وجود دارد؟ مسئله وجود خدا مسئله ای بدیهی نیست، بهترین دلیل برای بدیهی نبودن وجود خدا این است که هم اکنون شما دارید وجود او را بررسی میکنید. اساساً چیزی بدیهی است که هیچیک از ابعاد و ویژگیهای آن گنگ و نامفهوم نباشد. به نظر نمیرسد هیچ خداباوری معتقد باشد که همه چیز را در مورد خدا میداند، چون خدا در تعریفش مانند هیچ چیز نیست! بنابر این کمتر متفکری مدعی این شده است که وجود خدا و درستی گزاره الف که در گام پیشین مطرح شد مسئله ای بدیهی است. وجود تعداد زیادی از فلاسفه بیخدادر طول تاریخ نیز شاید بتواند این را نشان دهد.

افرادی که به خدا باور ندارند معمولا این مسیر را طی کرده اند

افرادی که به خدا باور ندارند معمولا این مسیر را طی کرده اند

هرگاه درستی گزاره ای بدیهی نباشد برای درستی آن گزاره باید مدارک و شواهدی ارائه شود. طبیعتاً به دلیل ماوراء طبیعی بودن خدا شواهدی که نمیتوان در دفاع از وجود او ارائه کرد، بنابر این تنها چیزی که باقی میماند مدارکی است که بصورت استدلالی باید ارائه بشوند. نتیجه قرنها و هزاره ها تفکر بشری بوجود آمدن براهین و استدلالهای متعدد برای اثبات وجود خدا است. قطعاً اگر شما نیز خداباور هستید دلایلی برای خداباور بودن خود دارید، در این قسمت براهین خداباوری دسته بندی شده اند و ردیه هایی که تارنمای زندیق برای هرکدام از آنها فراهم آورده است نیز در مقابل هر برهان آمده است. مسئله از دو حالت خارج نیست، یا دلایل شما در این سیاهه دیده میشوند و یا دیده نمیشوند. اگر دلایل خود را در این سیاهه میبینید، به مطالعه ردیه ها بپردازید و ببینید که چگونه آن دلایل و براهین دچار سفسطه یا فرضهای غلط میشوند و چرا دلایل معتبر و درستی نیستند. اگر دلایل خود را در زیر نمیبینید دو حالت بوجود می آید، یا شما فیلسوف برجسته و توانمندی هستید که دلایل جدیدی را برای اثبات وجود خدا دارید، یا فردی هستید که با پیش فرضهای غلط به استدلالهای بسیار ابتدائی و ضعیف رسیده است.
اگر دلایل شما غیر از دلایل زیر است برای ما از طریق ربات زیر ارسال کنید

برهان دفع خطر احتمالی، شرط پاسکال (باید احتمال این که خدا وجود دارد را داد که در آخرت دچار مشکل نشد)
رد این برهان
https://goo.gl/qzk7Dm

ردیه ای دیگر
http://bit.ly/2N8Wv8a

ردیه ای دیگر
https://goo.gl/WxmyrB

رد،  برهان نظم، برهان غایی (هر پدیده منظمی ناظمی دارد، جهان نیز منظم است پس ناظمی دارد)

رد این برهان
https://goo.gl/NnSaFx

ردیه ای دیگر
https://goo.gl/cPavkX

رد برهان علیت، رد تسلسل و لزوم وجود واجب الوجود (هر معلولی علتی دارد، جهان معلولیست پس علتی به نام خدا دارد)
رد این برهان
https://goo.gl/omoCgt

رد برهان هستی شناسیک، برهان انسلم (موجودی که بزرگتر از ذهن است وجود دارد و..)
رد این برهان
http://bit.ly/2IDPuIU

افرادی که به خدا باور ندارند معمولا این مسیر را طی کرده اند

افرادی که به خدا باور ندارند معمولا این مسیر را طی کرده اند

برهان امکان و وجوب. (وجود موجودات ممکن هستند پس میتوانند موجود نباشند، پس یک واجب الوجود لازم است که آن خداست)
رد این برهان
http://bit.ly/2NcSsYI

برهان ترجیح هستی (ترجیح بلا مرجع محال است، بنابر این، مرجع و خدایی هست)
رد این برهان
https://goo.gl/6nR9Zk

برهان پاسخ امیال درونی (برای هر میلی پاسخی در طبیعت وجود دارد، پس برای میل خداپرستی انسانها نیز پاسخ یعنی خدایی هست)
رد این برهان
https://goo.gl/FT6Nsz

برهان فطرت (خداپرستی در درون و فطرت انسانهاست)
رد این برهان
https://goo.gl/JLcEJU

برهان حرکت (اجسام در حال حرکت محرکی دارند و محرک کائنات خداست)
رد این برهان
https://goo.gl/vMFrNj

برهان احساس (خدا را احساس میکنم، پس خدایی وجود دارد)
رد این برهان
http://bit.ly/2IIAFFm

ردیه ای دیگر
https://goo.gl/sPDX4H

برهان عدالت (جهان باید عادلانه باشد، و اگر خدا نباشد عادلانه نیست، پس خدا هست)
رد این برهان
http://bit.ly/2NcThRi

ردیه ای دیگر
https://goo.gl/eTML8c

برهان اخلاق (بدون وجود خدا اخلاق ممکن نیست، چون اخلاق هست پس خدا هست)
رد این برهان
https://goo.gl/yC3fmD

ردیه ای دیگر
http://bit.ly/2IF3JNE

برهان پرستش (میل به پرستش در انسانها موجود هست، پاسخ این میل وجود خداست)
رد این برهان
http://bit.ly/2Ndy9Kr

برهان ترمودینامیکی (قانون دوم ترمودینامیک نشان از نظم و در نتیجه ناظم و خدا دارد)
رد این برهان
https://goo.gl/xXmP2F

برهان بیگ بنگ (بیگ بنگ ابتدای وجود است پس کسی باید بیگ بنگ را ایجاد کرده باشد، آن کس خداست!)
رد این برهان

https://goo.gl/KkdrST

ردیه ای دیگر
https://goo.gl/5aDmgA

برهان نیاز مداوم (جامعه بدون دین دوام نمی آورد، پس باید دین داشت)
رد این برهان
http://bit.ly/2NdfdeY

برهان معقولیت (خیلی ها به خدا اعتقاد دارند، پس خدا هست)
رد این برهان
https://goo.gl/9VS8QT

ردیه ای دیگر
https://goo.gl/4kF3T6

برهان علمی (علم اثبات میکند خدا وجد دارد)
رد این برهان
http://bit.ly/2IF9xXr

برهان نقص دانش بشری (علم بشر ناقص است پس بشر نمیتواند در مورد خدا تصمیم دانا شود پس خدا وجود دارد)
رد این برهان
https://goo.gl/RUitcb

برهان دریافت مستقیم (شناخت ما از خدا مستقیم است، پس خدا نیازی به اثبات ندارد)
رد این برهان
http://bit.ly/2KyqcxL

آیا مطلب مفید بود؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *