کشف ژن هایی که با اصلاح ژنتیکی عمر را بیشتر از 100 سال میکند

کشف ژن هایی که با اصلاح ژنتیکی عمر را بیشتر از 100 سال میکند.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ.ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮊﻥ ﻧﺎﺩﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ 4 ﻭ 7 ﺑﺎ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ .
ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ، ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺁﻟﺰﺍﯾﻤﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ 100 ﺳﺎﻝ ﻭ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ .

کشف ژن هایی که با اصلاح ژنتیکی عمر را بیشتر از 100 سال میکند.

کشف ژن هایی که با اصلاح ژنتیکی عمر را بیشتر از 100 سال میکند.

ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ 100 ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻤﻌﯿﺖ ‏( ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﯽﺭﺳﺪ ‏) ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ .
ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﻧﻮﻉ ﻧﺎﺩﺭ ﺗﻨﻮﻉ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﮐﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡ 4 ﻭ 7 ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺎﺋﻮﻻ ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻨﯽ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺳﺘﻮﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ : ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﻪ Gerontology ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

آیا مطلب مفید بود؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *