بایگانی‌ ماهانه: می 2017

خیز دانشمندان به سوی کشف "نیروی پنجم" در طبیعت 0

خیز دانشمندان به سوی کشف “نیروی پنجم” در طبیعت

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس آزمایشات جدیدی برای شناسایی نیروی پنجم در طبیعت آغاز کرده‌اند. به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌میل، درک انسان از جهان مبتنی بر نظریه نسبیت اینشتین و چهار نیروی...

آیا مطلب مفید بود؟
آنتی‌بیوتیک 'جادویی 'برای مبارزه با میکروب‌های مقاوم ساخته شده است 0

آنتی‌بیوتیک ‘جادویی ‘برای مبارزه با میکروب‌های مقاوم ساخته شده است

پژوهشگران از کشف داروی جدیدی برای مبارزه با باکتری‌های مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک‌‌ها خبر داده‌اند. موسسه تحقیقاتی اسکریپس Scripps در آمریکا گفته است که پژوهشگران این موسسه با تغییراتی در آنتی‌بیوتیک وانکومایسین Vancomycin داروی...

آیا مطلب مفید بود؟
ﺟﯽﭘﯽﺍﺱ ﻣﻐﺰ هم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ 0

ﺟﯽﭘﯽﺍﺱ ﻣﻐﺰ هم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ

ﺟﯽﭘﯽﺍﺱ ﻣﻐﺰ هم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻧﻮﺭﻭﻧﯽ ‏( ﺳﻠﻮﻝ ﻋﺼﺒﯽ ‏) ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﯽﭘﯽﺍﺱ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﺮﻧﺎ...

آیا مطلب مفید بود؟
ﺩﺍﺭﭘﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ " ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ " ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺖ 0

ﺩﺍﺭﭘﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ” ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ” ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺖ

ﺩﺍﺭﭘﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ” ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ” ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ” ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ DARPA)” ‏) ﺩﺭ ﭘﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ” ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ” ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮﯼ...

آیا مطلب مفید بود؟
انتخاب جنسی داروین برای چندمین بار اثبات شد 0

انتخاب جنسی داروین برای چندمین بار اثبات شد

انتخاب جنسی داروین برای چندمین بار اثبات شد ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﺑﯿﺪﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻔﺖ : ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﺑﯿﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ...

آیا مطلب مفید بود؟
ﮐﺸﻒ ﺍﺑﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 21 ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ 0

ﮐﺸﻒ ﺍﺑﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 21 ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ

ﮐﺸﻒ ﺍﺑﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 21 ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺑﺮﺯﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﻘﻂ 21 ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺣﯿﺎﺕ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﯾﺴﻨﺎ ﺑﻪ...

آیا مطلب مفید بود؟
ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ 0

ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ

ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺁﯾﻨﺪﻩﺍﯼ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥﻧﻤﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﯼ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ...

آیا مطلب مفید بود؟
يک دهم درصد دي ان آ عامل تفاوتهاي عظيم در ميان انسانها است 0

يک دهم درصد دي ان آ عامل تفاوتهاي عظيم در ميان انسانها است

همه ما 99.9 درصد شبيه به مايکل جوردن(بسکتباليست معروف)، آلبرت اينشتين، چارلز منسون(جنايتکار معروف آمريکايي) و ژوليوس سزار هستيم. يک دهم درصد دي ان آ عامل تفاوتهاي عظيم در ميان انسانها است ژنها در...

آیا مطلب مفید بود؟
ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۱۳ ﺭﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩ 0

ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۱۳ ﺭﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩ

ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۱۳ ﺭﺍﺯ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۱۳ ﺭﺍﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺞ ﺭﺍﺯ ﺭﺍ ﻫﯿﭻﻓﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﺪ . ﺑﺮ...

آیا مطلب مفید بود؟